Acceptance agent


Acceptance agent
משרדנו הוא משרד  Acceptance agent  מורשה על ידי מס הכנסה האמריקאי לטפל בפתיחת תיקים עבור תושבים זרים המשקיעים בארה"ב. הטיפול כולל בקשה לקבלת מספר מס אמריקאי ITIN NUMBER  . כמו כן במידת הצורך ניתן לקבל ייעוץ במיסוי במשרדנו.